ברוכים הבאים לאתר WWW.LERMONT.CO.IL (להלן: "האתר"). האתר מופעל ע"י לרמונט בע"מ 

(ח.פ 515952141)  (להלן: "הנהלת האתר" או "החברה").
האתר משמש כאתר תדמית \ אתר סחר אלקטרוני אשר מציע, (בין היתר) למכירה מוצרים שונים (להלן: "המוצרים").

 1. כללי
  • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  • הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המשתמשים באתר לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
  • החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה.
  • תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
  • אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
  • החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
  • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
  • טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.
  • תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
  • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.
  • המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.
 2. הרשמה לאתר
  • על מנת לבצע הזמנה של מוצרים על המזמין להירשם באתר  באמצעות טופס הרשמה מקוון.
  • כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי  תקף, שהונפק  ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: "המזמין").
  • הרישום הינו חד פעמי, כאשר לאחריו המזמין לא יידרש לשוב ולהירשם בכל פעם מחדש בעת ביצוע הרכישה.
  • בעת הרישום באתר על המזמין להזין שם משתמש וסיסמא וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו. במידה וישכח המזמין את הסיסמא, תשלח אליו הסיסמא הקיימת כפי שהוזנה בעת הרישום הראשוני באתר לכתובת הדוא"ל אשר הוזנה באתר.
  • בעתיד אם וכאשר יבקש המזמין לרכוש מוצרים נוספים, יזוהה המזמין לפי שם המזמין והסיסמא שבחר.
  • פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.
  • הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
   2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
   3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
   4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
   5. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 3. זכויות יוצרים
  • כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
  • זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
  • זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.—–.co.il ) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו"ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.
  • אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
  • הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.
 4. אחריות
  • החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.
  • החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
  • החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
  • בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 5. איסוף מידע
  • החברה עושה שימוש בקובצי "עוגיה " (Cookie)  המאוחסנים במחשבך, אשר ניתנים למחיקה בכל עת על ידך, וכן בטכנולוגיות מעקב דומות שנועדו לשיפור חווית המשתמש, לאימות נתונים, למעקב ולאגירת מידע על אודות הגולש באתר, בהן: ההעדפות שלך באופן פרטני, מיקומך הגיאוגרפי, הגדרות שפה של הדפדפן שלך, סוג המכשיר ממנו גלשת, כתובת IP וכד'. כמו כן, פרטים אישיים שמילאת, בהם: יצירת קשר, או קבצים שצרפת, נועדו לאיסוף מידע סטטיסטי אנונימי (שאינו מזהה את המשתמש בשמו), כדי, בין היתר, לשפר את האתר ולדעת את תחומי העניין של הפונים אלינו.
  • איסוף המידע וניתוחו נעשים, בין היתר, ע"י צדדים שלישיים בעזרת מערכות של חברת Google, בהן: "גוגל אנליטיקס  " (Google Analytics), שירות ניתוח אתרים, המוטמעת באתרי אינטרנט רבים, העוזרת לנו לנתח נתונים על תעבורת המרשתת ולשפר את השירות לצורכי הלקוח.
  • לדוגמא: כשלקוחות מבצעים חיפוש ב-Google.com (מאותו הדפדפן), ייתכן שתוצגנה להם מודעות מותאמות אישית על סמך הביקורים הקודמים שלהם באתר.
  • נוסף על כך, החברה נעזרת בטכניקות פרסום מפולח, כגון: "שיווק מחדש" (ReMarketing), ;רי-טרגטינג " (ReTargeting) ו/או שירותים ותוכנות אחרים, בעזרתם אנו מציגים תכנים שנועדו להיות ממוקדי פרסום עבור לקוחות פוטנציאליים. ייתכן אף שנעשה שימוש בפיקסלים של ,Google Marketing Platform למילוי פלחי נתונים.
  • למידע נוסף אודות סוגי העוגיות שגוגל, או מי מטעמה אוספים וכיצד הם משתמשים בקבצים אלו, יש לראות הרחבה במרכז המידע של גוגל-Google.
 6. שליטה על המידע והנתונים האישיים שלך
  • ביכולתך להפעיל, לבטל, להשבית, להגביל, או לשנות את איסוף ו/או שימוש במידע האישי שלך ששמור אצלנו, בדרכים הבאות: בהגדרות המכשיר, כדי לקבוע אם מותר לספקים להשתמש במזהי מכשירים, ביקור בדף העדפות, או ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך, וכן דרך הגדרות המודעות ודף ביטול ההסכמה של ,Network Advertising Initiative שם ניתן לבטל את הסכמתך לכך שספקים חיצוניים ספציפיים ישתמשו בקובצי ,cookie וכן ביצירת קשר עמנו – כאן.
  • ניתן לשנות את הגדרת הדפדפן האישי כדי לסרב לקבל קבצי .Cookie עם זאת, חסימת "העוגיות" עשויה למנוע ממך ליהנות ממלוא היתרונות באתר.
  • כדי להפסיק לצפות במודעות ניתן להיכנס למנהל העדפות המודעות של גוגל(Google) .
  • ניתן לפנות אלינו בכל שלב אם לדעתך נפגעה פרטיותך דרך האתר, וכן, בבקשה למחוק את הנתונים האישיים המוחזקים אצלנו בעניינך ו/או לתקן מידע אישי שאינו מדויק.
  • אזרח ארה"ב נדרש לשלוח אלינו דוא"ל ובו בקשה למחיקה מהמאגר, ועליו לוודא שכך נעשה. אזרח ארה"ב שלא יעשה כן בסוף התהליך – ייחשב כאילו התיר לחברה לחשוף מידע, במקרה של חקירה ע"י רשויות החקירה האמריקאיות (ובלבד שהתקבל צו חשיפת מסמכים בהתאם לנהלי שיתוף הפעולה ואמנת המס בין ישראל לארה"ב).
  • לידיעתך, אנו עשויים לבקש ממך לאמת את זהותך לפני שנענה לבקשותיך. יובהר, כי פרטים שסיפקת ו/או שיאספו, יכול שיאומתו כנגד מידע קיים אודותיך ו/או כנגד מידע דומה שסופק ו/או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.
 7. הסכמה
  • ע"י שימוש באתרנו הבעת את הסכמתך למדיניות הפרטיות שלנו ולאישור איסוף ושימוש במידע שלך בהתאם למדיניותנו, כפי שיתואר להלן. מטרת השימוש בנתונים אלה נועדה לספק את השירות ולשפרו בפניות עתידיות, זאת ע"י אחסון ושמירה של נתונים שהזנת, ומהווה אישורך לאישור דיוורי למטרות פרסום בהתאם לצרכיך שיישלחו אליך (ללא צורך בציון המילה "פרסומת"), והכול בכפוף להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לרבות תיקון מס' 40 לחוק, התשס"ח 2008.
  • הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
  • השימושים במידע והעברתו מותרים על ידך במקרה שיועבר לצד שלישי בהתאם לבקשתך, כגון: לאדם, או מומחה שביקשת שייחשף למידע, לרשות המסים, לקבלת הצעת מחיר מצד שלישי, ואף במקרים של מחלוקת ו/או הליך משפטי בינך לבין החברה, או מי משלוחיה, וכן, במקרה בו ימצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש ו/או מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.
  • ייתכן שהחברה, או צדדים שלישיים העובדים עימה תתיר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/ שירותיהן באתר. מודעות אלה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. כאמור, ה-Cookies מאפשר להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. חברות אלה עושות שימוש ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו.
  • יוזכר, כי ביכולתך לבקש להפסיק את קבלת דברי הפרסומת בכל עת על-ידי שליחת בקשה להסרה מרשימות התפוצה שלנו, ולוודא קבלתה אצלנו.
 8. סודיות ופרטיות
  • כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
  • החברה רשאית להעביר פרטים אישיים של לכל גורם אחר לפי שיקול דעתה.
  • החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
  • החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
  • מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
  • החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – "עוגיות" ("cookies") על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
  • בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 9. דין ושיפוט
  • הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
  • בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
  • הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.